Ako prispieť?

Máte pochybnosti? Podeľte sa o ne s nami.

Máte pochybnosti? Podeľte sa o ne s nami.

Sme vďační všetkým, ktorí sa neváhajú s nami podeliť o najrôznejšie pochybnosti ohľadom zmysluplnosti Mary´s Meals, pretože otvorená diskusia obohacuje obidve strany. Nám umožní porozumieť najrôznejším obavám, ktoré sú rozšírené medzi ľuďmi a našim partnerom v diskusii pomáha porozumieť spôsobu fungovania Mary´s Meals.

Ukážeme, že na množstvo pochybností má Mary´s Meals veľmi zrozumiteľné odpovede, pre ktoré vôbec nepotrebuje zložitú argumentáciu.

Pochybnosť 1 : Svet je príliš veľký na to, aby ho zmenilo pár nadšencov.
Pochybnosť 2 : Musí to stáť obrovské množstvo peňazí.
Pochybnosť 3 : Nechajte to politikom, vládam a medzinárodným inštitúciám, pretože vedia ako na to.
Pochybnosť 4 : Robia aspoň niečo vlády postihnutých krajín?
Pochybnosť 5 : Môžu si za to sami, že majú hlad a sú chudobní.
Pochybnosť 6 : Pomáhanie len prehlbuje závislosť na pomoci.
Pochybnosť 7 : Mary´s Meals nie je dlhodobo udržateľný spôsob pomoci.
Pochybnosť 8 : Neprehĺbi to migračnú krízu ?
Pochybnosť 9 : Vyzbierané peniaze sa aj tak rozkradnú.
Pochybnosť 10 : Čo sa nerozkradlo zo zbierok, rozkradne sa pri distribúcii na mieste.
Pochybnosť 11 : Väčšinou sa pomáha tým, ktorí to nepotrebujú.
Pochybnosť 12 : „Známy bol v Afrike a ľudia sa tam majú dobre.“
Pochybnosť 13 : Do nebezpečných oblastí sa pomoc nedostane.
Pochybnosť 14 : Mary´s Meals nie je dosť akčná na riešenie akútnych kríz a hladomoru.
Pochybnosť 15 : Propagáciu projektu Mary´s Meals musia zaisťovať profesionáli, ktorí to vedia predať.
Pochybnosť x : Ďalšie mýty, alebo pochybnosti, na ktoré narazíme, doplníme...

Pochybnosť 1:

Svet je príliš veľký na to, aby ho zmenilo pár nadšencov.

Snahy odstrániť hlad zo sveta budú vždy len kvapkou v mori, rozmer hladu je obrovský. A tak ide len o aktivity skupín snažiacich sa o nemožné veci

Odpoveď :
Pravda je, že niekoľko nadšencov skutočne nezmôže nič. Keď sa však k niekoľkým nadšencom pridajú ďalší, vznikne lavína tvorená veľkým množstvom ľudí – ako sa to deje v prípade Mary´s Meals - a potom spoločne dokážu urobiť veľké veci. Jedným z hesiel Mary´s Meals je, že ide o spoluprácu množstva ľudí, a z nich každý robí malé veci s veľkou láskou.

V súčasnosti Mary´s Meals v školách najchudobnejších krajín sveta sýti viac ako 1,3 milióna detí. V týchto krajinách nezištne pracujú desiatky tisíc miestnych dobrovoľníkov (len v Malawi je ich cez 80 000 = väčšinou mamy detí, ktoré sa striedajú pri príprave a podávaní jedál) a projekt podporujú ďalšie desaťtisíce podporovateľov z celého sveta. Vzhľadom k veľkému počtu hladujúcich detí vo svete je Mary´s Meals so súčasne podporovaným počtom detí iba na začiatku, ale nádherne ukazuje, že keď sa jedna kvapka pridá k druhej, dajú sa spoločne robiť neuveriteľné veci. Tajomstvo úspechu Mary´s Meals teda spočíva v mnohých obyčajných ľuďoch, ktorí si uvedomujú, že na nich a ich drobných skutkoch lásky záleží a spoločne týmto spôsobom môžu meniť svet.

Výstižná citácia Matky Terezy : „Sami cítime, že to čo robíme je len kvapka v oceáne. Ale oceánu by niečo chýbalo, keby tam tá kvapka nebola.“

Pochybnosť 2:

Musí to stáť obrovské množstvo peňazí.

Odstránenie hladu zo sveta by predstavovalo obrovské náklady. Preto je to úplne nereálny cieľ.

Odpoveď :
Jedno z neuveriteľných čísel popisujúcich prácu Mary´s Meals sú priemerné ročné náklady na nasýtenie jedného dieťaťa cca 15,60€. Takto nízke náklady umožňuje hlavne dobrovoľnícky charakter práce, ďalej veľmi jednoduchá, aj keď nutrične bohatá strava podávaná v školách, nákup potravín od miestnych farmárov a veľmi nízke dodatočné režijné náklady.

V knihe „Bouda, která krmí milion dĕtí“ sa zakladateľ Mary´s Meals smutne zamýšľa nad tým, že keď skusmo prepočítal náklady Mary´s Meals, aby sa takýmto spôsobom pokryla ročná strava v školách pre všetky hladujúce deti v Malawi, zodpovedalo to čiastke, ktorú pred sebou videl v inzertných novinách za predaj jednej výškovej budovy v Londýne.

Pochybnosť 3:

Nechajte to politikom, vládam a medzinárodným inštitúciám, pretože vedia ako na to.

Problém hladu vo svete je treba nechať vládam a medzinárodným inštitúciám, pretože tie disponujú odborníkmi aj prostriedkami. Nadšenecké aktivity nemajú zmysel.

Odpoveď :

Ponúkame pohľad z trochu iného uhlu. Mary´s Meals sa tým čo robí stáva čiernym svedomím politikov, vlád a medzinárodných inštitúcií, ktoré by sa mali usilovať o odstránenie hladu vo svete. Mary´s Meals ukazuje možnú cestu. Nielen že sa to dá robiť, ale dá sa to robiť s tak neuveriteľne nízkymi nákladmi, ktoré by si nikto nedokázal predstaviť. A je na svedomí politikov, vlád a medzinárodných inštitúcií, na koľko sa nechajú alebo nenechajú ukázanou cestou inšpirovať.

V tejto súvislosti nemožno necitovať vety bývalého britského premiéra Gordona Browna, ktorý následne pôsobil ako zvláštny vyslanec OSN pre vzdelanie. Na slávnostnej premiére filmu Child 31 o Mary´s Meals povedal mimo iného tieto silné slová:

„Už dlho mi leží na srdci to, aby každé dieťa dostalo príležitosť chodiť do školy a učiť sa. Vzdelanie prerušuje bludný kruh biedy a poskytuje vyhliadky na lepšie zdravie a prácu. Keď ako zvláštny vyslanec OSN pre globálne vzdelávanie cestujem so zvereným poslaním po svete, nebudem už teraz potrebovať vizitky. Stačí keď všade nechám kópiu filmu Child 31 a na nej ukážem čo sa dá urobiť pre to, aby sme deti pritiahli k vzdelaniu.“

Za zamyslenie stojí aj to, čo zakladateľ Mary´s Meals popisuje v knihe „Bouda, která krmí milion dĕtí“. Dva roky pred vznikom Mary´s Meals vyslovil americký senátor George McGovern v televíznom prejave myšlienku, že keby sa vláda Spojených štátov rozhodla financovať v najchudobnejších krajinách sveta podávanie jedného jedla denne každému dieťaťu v mieste jeho vzdelávania, zafungovalo by to ako akýsi „Marshallov plán“, ktorý by rozvojový svet pozdvihol z chudoby.

Od tej doby prešlo takmer dvadsať rokov... Stále ešte niekto verí, že vlády a inštitúcie sú tou hybnou silou, na ktorú sa treba spoliehať, že vyrieši hlad vo svete?

Pochybnosť 4:

Robia aspoň niečo vlády postihnutých krajín?

Nie je to tak, že sa nadšenci z celého sveta o niečo snažia, ale vlády postihnutých krajín hlad a chudoba nezaujíma?

Odpoveď :

Ponúkame pohľad z trochu iného uhlu. Mary´s Meals sa tým čo robí stáva čiernym svedomím politikov, vlád a medzinárodných inštitúcií, ktoré by sa mali usilovať o odstránenie hladu vo svete. Mary´s Meals ukazuje možnú cestu. Nielen že sa to dá robiť, ale dá sa to robiť s tak neuveriteľne nízkymi nákladmi, ktoré by si nikto nedokázal predstaviť. A je na svedomí politikov, vlád a medzinárodných inštitúcií, na koľko sa nechajú alebo nenechajú ukázanou cestou inšpirovať.

Vo všetkých krajinách, kde Mary´s Meals pomáha, je to samozrejme so súhlasom miestnych autorít, a pomoc sa prijíma s vďačnosťou. Samotné aktivity týchto vlád a úradov, sú v rôznych krajinách rôzne. Veľmi to súvisí so súčasnými podmienkami v tej, ktorej krajine. Niektoré krajiny sú zmietané vojnovými konfliktami, alebo čelia ďalším mimoriadnym okolnostiam, v iných krajinách je situácia pokojnejšia, a je aj väčší priestor pre aktivity miestnych vlád. Jedným z najväčších limitov pre vlády najchudobnejších krajín je nedostatok financií.

Všeobecne Mary´s Meals pracuje v každej krajine v podmienkach aké tam sú – či už uprostred vojnových konfliktov, nefungujúcej štátnej moci, všadeprítomnej korupcii, ale predovšetkým uprostred obrovskej núdze, zvlášť tých najzraniteľnejších častí populácie. Predovšetkým vďaka jednoduchosti myšlienky Mary´s Meals sa darí pomáhať aj vo veľmi neprehľadných podmienkach.

Pochybnosť 5:

Môžu si za to sami, že majú hlad a sú chudobní.

Hladujúci ľudia v chudobnom svete si môžu za svoj hlad sami – sú leniví a majú sa snažiť aby sa uživili.

Odpoveď :

Veľká väčšina hladujúcich ľudí si svoju chudobu nevybrala. Nemôžu za to, že sa narodili do vojny, že prišli problémy s dlhodobo nepriaznivým počasím, alebo naopak krátkodobé ničivé vplyvy zdevastovali všetku úrodu. Nemôžu za celú históriu koloniálneho drancovania ich krajiny, nemôžu za odliv mozgov tých, pre ktorých je lákavejšie hľadať dobré živobytie v zahraničí než pomáhať zlepšovať pomery doma. Veľmi často ide o ľudí, ktorí sú v nesprávnom čase na nesprávnom mieste, a sami nemajú žiadnu šancu zmeniť niečo k lepšiemu.

Pochybnosť 6:

Pomáhanie len prehlbuje závislosť na pomoci.

Pokiaľ sa hladujúcim ľuďom pomáha, zvykajú si na pomoc, prestávajú sa snažiť a stávajú sa závislými na pomoci.

Odpoveď :

Pre odpoveď si vypožičiame slová z knihy „Bouda, která krmí milion dĕtí“.

„Jeden z bežných omylov, alebo predsudkov, s ktorým som sa stretával pri zháňaní preňazí je, že v Afrike nedochádza k pokroku, pretože ľudia sú zvyknutí len prijímať, nič nerobiť a radšej čakať pomoc zvonka. Z vlastnej skúsenosti viem, že také prípady sú veľmi vzácne. Nikdy a nikde som sa nestretol s pracovitejšími ľuďmi, než boli roľníci, z ktorými som strávil nejaký čas v Libérii, alebo ľudia, ktorí za úbohý peniaz pracovali celý deň v Dillí, aby uživili rodinu, alebo Stella, ktorá kvôli živobytiu drela v kameňolome. Väčšina z nich mala spaľujúcu túžbu oslobodiť sa od pomoci. Preto všetci rodičia, s ktorými som sa v ich biede stretol, takmer vždy túžili po tom, aby sa ich deťom dostalo vzdelanie. Nakoniec si totiž všetci uvedomovali, že práve to je cesta, ako sa ich deti môžu osamostatniť. Boli kvôli tomu ochotní prinášať nemalé obete.

Projekt je úspešný aj vďaka nadšeným miestnym dobrovoľníkom, ktorí v škole zdarma pracujú pre Mary´s Meals,

Pochybnosť 7:

Mary´s Meals nie je dlhodobo udržateľný spôsob pomoci.

Poskytovaná pomoc Mary´s Meals vedie len k závislosti hladujúcich ľudí na pomoci. Nejde teda o dlhodobo udržateľnú formu pomoci.

Odpoveď :

Na tému udržateľnosť rozvojovej pomoci zakladateľ Mary´s Meals Magnus MacFarlane-Barrow často hovoril: Mnohí akademici, ktorí reálne nepomohli ani jednému človeku v jeho hlade, s obľubou poukazujú na to, že projekt Mary´s Meals nespĺňa podľa ich merítok kritériá dlhodobej udržateľnosti, a ako Magnus dodáva, keď sa s nimi potom stretáva, trebárs po desiatich rokoch, sú stále tam, kde boli predtým, v prípravách svojich „udržateľných“ projektov, ktoré reálne ešte nikomu nepomohli.

Magnus poukazuje na to, že nedáva zmysel pozerať sa na udržateľnosť pomoci, z hľadiska niekoľko ročného intervalu, podľa nejakých zvláštne určovaných kritérií udržateľnosti, ale že na udržateľnosť pomoci Mary´s Meals je treba pozerať sa v časovej perspektíve, ktorá zodpovedá výchove ďalšej generácie.

Lenže na toto akademici hĺbajúci nad udržateľnosťou pomoci nemajú tabuľky... Je všeobecný problém posúdiť všetky efekty Mary´s Meals – od okamžitého utíšenia hladu, cez dlhodobú podporu vzdelávania, aktivizáciu obrovského potenciálu dobrovoľníkov, nezištne pracujúcich v cieľových krajinách až po obrovskú vlnu solidarity medzi darcami po celom svete, a nádhernú ukážku vzájomnej spolupráce ľudí najrôznejších národov, rás, vyznania a spoločenského postavenia. Ťažko toto všetko vypĺňať do nejakých tabuliek, pre posúdenie udržateľnosti. Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti je nádherným výsledkom to, že sa do pomoci Mary´s Meals po rokoch úspešne zapájajú ľudia, ktorí sami prešli stravovacím programom Mary´s Meals, pretože dobre vedia, že to je pomoc, ktorá naozaj mení životy.

Pochybnosť 8:

Neprehĺbi to migračnú krízu ?

Pokiaľ Mary´s Meals školským stravovaním dostáva deti do školských tried, nepodporuje tým vlastne budúcu migračnú vlnu, z radov tých, ktorí sa týmto spôsobom dostali k vzdelaniu?

Odpoveď :

Odpoveď začneme z ineého konca. Je všeobecne známe že z najchudobnejších krajín nemigrujú za lepším živobytím tí najchudobnejší ľudia, ale práve tí najbohatší a najvzdelanejší. Najbohatšie krajiny ich v tom podporujú a v rámci rôznych vládnych programov prijímajú ročne veľký počet migrantov na základe ich schopností. Záujem je predovšetkým o vzdelaných a nadpriemerne inteligentných ľudí. Takým „vysávaním mozgov“ chudobným krajinám veľmi zhoršujú, ak nie znemožňujú, ich cestu z chudoby.

Mary´s Meals robí niečo, čo je úplne opačné. Snaží sa svojím stravovacím programom o to, aby sa základné vzdelanie dostalo aj tým najchudobnejším deťom, a tým sa celkovo dvihla úroveň vzdelanosti v celých komunitách v krajine. Celková vyššia úroveň vzdelanosti ide ruka v ruke s možnosťou postupného zvyšovania celkovej životnej úrovne a celková vyššia životná úroveň prirodzene oslabuje tendenciu k migrácii. Práca Mary´s Meals teda vedie k oslabovaniu migračného tlaku, teda robí presne to, po čom počujeme volať politikov v celej Európe. Pomáha ľuďom zlepšovať životné podmienky, priamo v mieste ich chudoby, a tým tlmí migračné tlaky. Na rozdiel od slov mnohých politikov na tom Mary´s Meals skutočne pracuje.

Pochybnosť 9:

Vyzbierané peniaze sa aj tak rozkradnú.

Vyzbierané peniaze budú použité na fungovanie ogranizácie, aby mali ľudia pekné platené miesta a na budovanie vlastného zázemia a pohodlia. Len čo sa zvýši pôjde skutočne tým čo to potrebujú.

Odpoveď :

Na Slovensku všetky aktivity Mary´s Meals fungujú na báze dobrovoľníctva, nikto tu nie je z penazí Mary’s Meals platený. Ak pri propagácii Mary´s Meals vznikajú finančné náklady, tieto sú hradené z vlastných zdrojov Mary´s Meals dobrovoľníkmi – nadšencami zo Slovenska, ktorým na šírení Mary´s Meals v našej krajine veľmi záleží. Takže na Slovensku neostáva z vyzbieraných prostriedkov ani cent.

Celosvetovo drží Mary´s Meals svoj verejný záväzok udžať režijné náklady pod 7%, čo je veľmi úctihodné číslo. Organizácia Mary’s Meals každoročne zverejňuje svoju výročnú finančnú správu a dáva ju overovať renomovanými audítorskými spoločnosťami ako Delloite. Finančbé správy sú po anglicky dostupné na https://www.marysmeals.org/who-we-are/how-we-spend-donations/.

V režijných nákladoch figuruje predovšetkým administratíva nutná na chod ústredia Mary´s Meals, na komunikáciu s podporovateľmi z celého sveta, zamestnávanie odborníkov potrebných na chod a strategické plánovanie ( pri organizácii, starajúcej sa o viac ako milión detí, je to nutné), ďalej na dôležitú kontrolnú činnosť chodu projektu v cieľových krajinách a na centrálnu prípravu propagačných kampaní, bez ktorých by nebolo možné dielo Mary´s Meals úspešne rozširovať (filmové dokumenty o Mary´s Meals, a pod.). Všetky náklady sú veľmi starostlivo zvažované, veď medzinárodná centrála sídli v Škótsku. Takže sme nakoniec znova pri „Bouda, která krmí milion dĕtí“ .

Pochybnosť 10:

Čo sa nerozkradlo zo zbierok, rozkradne sa pri distribúcii pomoci na mieste.

Ďalšia časť pomoci sa stratí na ceste k príjemcom pomoci, predovšetkým v priebehu distribúcie pomoci v cieľových krajinách.

Odpoveď :

Mary´s Meals to má v tejto veci veľmi jednoduché. Už po štarte projektu v prvých školách si organizátori tohto projektu uvedomili jednu dôležitú vec. V školách zaisťujú varenie a podávanie jedla nadšení dobrovoľníci (prevažne mamy), ktorí takto často slúžia aj svojim deťom. Je veľmi ťažké si predstaviť, že by došlo k nejakému narušeniu distribúcie potravín, a potraviny by sa na ceste do školy stratili. Jednak sa na distribúcii potravín podieľajú dobrovoľníci, ale predovšetkýmby prípadný výpadok znamenal, že v škole nebude z čoho variť. A dobrovoľníci, ktorí v škole pripravujú a servírujú jedlo by to nenechali len tak. Inými slovami, to, že v cieľových krajinách pomáhajú nadšení dobrovoľníci v podstate sami sebe a svojim deťom, takmer znemožňuje rozkrádanie potravín v priebehu distribúcie.

Okrem popísanej kontroly Mary´s Meals zaviedlo aj vlastné kontrolné mechanizmy. Pekne fungujúce prirodzené mechanizmy samokontroly však kontrolu Mary´s Meals veľmi zjednodušujú.

Pochybnosť 11:

Väčšinou sa pomáha tým, ktorí to nepotrebujú.

Humanitárna pomoc často končí u ľudí, ktorí ju naliehavo nepotrebujú, na úkor ľudí, ktorí sú skutočne v núdzi. Čo ak väčšina detí, ktorým sa podáva jedlo vôbec takúto pomoc nepotrebuje?

Odpoveď :

V Mary´s Meals je prakticky vylúčené, aby bola pomoc smerovaná deťom, ktoré to nepotrebujú, už len z toho dôvodu, že také jednoduché jedlo by deti z bohatších pomerov odmietali jesť. Čo je pre jedných pokladom zachraňujúcim životy, alebo meniacim životy k lepšiemu, tým by lepšie situované deti pohrdli. (pozn. Pri všetkej skromnosti jedla ide ale vždy o jedlo konzultované s nutričnými odborníkmi pre podporu zdravého vývoja detí.) Ide o celý reťazec znemožňujúci nesprávne nasmerovanie Mary´s Meals. Iniciatíva začína vždy u miestnych dobrovoľníkov, ktorí sa aktivizujú okolo školy, v ktorej chcú zaistiť podávanie jedla Mary´s Meals. Nešli by do toho, keby škola takú pomoc nepotrebovala. V druhom kroku prichádzajú do školy zástupcovia Mary´s Meals, aby situáciu v škole posúdili. Pokiaľ by sa napriek tomu stalo, že by pomoc smerovala do školy, ktorá to nepotrebuje, aj tak by ten program v tej škole nemohol fungovať. V mnohých oblastiach sveta ide o konzumáciu rovnakého jednoduchého jedla každý deň. Čo by na to deti, ktoré netrpia núdzou asi povedali? Dali by ste vy vašim deťom jesť každý deň ryžu s fazuľou (ako sa napr. podáva na Haiti)? Ďalej si skúsme predstaviť nadšených dobrovoľníkov, ktorí v škole zdarma pracujú pre Mary´s Meals, v situácii, že by deti jedlo odmietali. To by bolo predsa absurdné.

Len pre porozumenie tomu, čo znamená robiť dobrovoľníka v škole – veľmi zavčasu vstávať, absolvovať cestu do školy trvajúcu niekedy aj hodinu (spádové oblasti sú veľmi rozsiahle), v škole uvariť jedlo a podávať ho pred začiatkom vyučovania, potom upratať a cestovať domov. Všetko toto nadšenie existuje len preto, že to dobrovoľníkom dáva zmysel, teda vidia potrebu pomáhať hladujúcim deťom. Predstava, že by pomoc Mary´s Meals mohla smerovať do škôl kde to nepotrebujú, je preto ilúziou.

Pochybnosť 12:

„Známy bol v Afrike a ľudia sa tam majú dobre“.

Známy bol v Afrike a veľa o tom vie. Hovorí o blahobyte s ktorým sa tam stretol a opovrhovaní humanitárnou pomocou, čoho bol svedkom.

Odpoveď :

Afrika je kontinent obrovských rozdielov. Ľudia, ktorí videli nejaké kúsky z Afriky a po návrate svoje skúsenosti zovšeobecňujú, nevedia o čom hovoria. V Afrike sú aj bohaté krajiny, ale aj krajiny, ktoré patria k tým úplne najchudobnejším na svete. Je tam veľa krajín s priepastnými rozdielmi medzi bohatou a chudobnou populáciou, a často sú to krajiny s oblasťami úplne rozdielnych klimatických podmienok.

Mary´s Meals so svojou pomocou nemá za cieľ iba Afriku, ale vstupuje do najchudobnejších krajín sveta, na rôznych kontinentoch. V niektorých z týchto krajín sú naozaj veľmi veľké rozdiely medzi bohatými a chudobnými – napríklad v Indii. Znamená to, že by malo preto Mary´s Meals ignorovať chudobné oblasti Indie? Naopak, práve v týchto krajinách s obrovskými rozdielmi je krásne vidieť, Marys Meals s jeho štýlom práce a s dôrazom na obrovskú solidaritu medzi ľuďmi, pretože stravovacie programy úplne závisia na nezištnom nadšení miestnych dobrovoľníkov, zadarmo zaisťujúcich prípravu a výdaj jedla v školách.

Pochybnosť 13:

Do nebezpečných oblastí sa pomoc nedostane.

Veľmi veľa ľudí v núdzi žije v nebezpečných oblastiach, často zmietaných vojnovými konfliktami, a k nim sa pomoc nedostane.

Odpoveď :

Stravovanie v školách zabezpečujú v miestnych školách obetaví dobrovoľníci, a to často umožňuje fungovanie stravovacieho programu aj v podmienkach ktoré sú ťažko predstaviteľné. Napríklad dobrovoľníci v Južnom Sudáne vyslovene nasadzovali svoje životy a urobili všetko preto, aby sa deti mohli najesť.

Pochybnosť 14:

Mary´s Meals nie je dosť akčná na riešenie akútnych kríz a hladomoru.

Dlhodobý boj proti hladu a dlhodobá podpora vzdelávania v školách je pekná vec, ale na mnohých miestach vo svete sú akútne krízy a akútny hladomor.

Odpoveď :
Program Mary´s Meals obsahuje automaticky obidve zložky – krátkodobú a dlhodobú pomoc. Je tu efekt okamžitého tíšenia hladu, podávaním stravy v škole, ale súčasne aj efekt dlhodobý, pretože podávaná strava mnohým deťom otvára prístup k vzdelaniu. V prípade akútnej krízy dokáže Mary´s Meals reagovať veľmi rýchlo, mimoriadne prostriedky od darcov môže okamžite použiť na otvorenie stravovacieho programu v ďalších školách kritickej oblasti (o záujem škôl nie je núdza, čakajú v radoch na program Mary´s Meals, a rýchlosť šírenia zodpovedá tempu rastu podpory v darcovských krajinách)

Pochybnosť 15:

Propagáciu projektu Mary´s Meals musia zaisťovať profesionáli, ktorí to vedia predať.

Nemá zmysel aby som sa do propagácie Mary´s Meals miešal.

Odpoveď :
Hovorí sa, že dobrá vec sa predáva sama. Projekt, ktorý si celosvetovo získal množstvo ľudí svojou jednoduchosťou a efektivitou pomoci nepotrebuje nákladé marketingové kampane. Je úžasné, že propagáciu diela majú v rukách toľkí nadšenci. Nemusia byť za to platení, ale veria tomu čo robia.

Večerný rozhovor pri víne so susedom, kde padne zmienka o peknom projekte Mary´s Meals, môže mať pre rast podpory väčší efekt, ako nákladná televízna kampaň, za cenu ktorej by sa mimochodom najedla celá škola. Neuveriteľne nízke náklady projektu sú dôsledkom aj toho, že sa ľudia k podpore Mary’s Meals pridávajú spontánne. Vzniká tak lavína pomoci, založená na ľudskosti.

V krajinách pomoci si prípravu a podávanie jedla robia desaťtsíce ľudí dobrovoľnícky - s nadšením, lebo vedia že to dáva zmysel. Aj my sme poháňaní tým istým nadšením, túžbou pomôcť a pocitom spolupatričnosti. Ak to aj Ty takto cítiš, nájdi si v rodine Mary’s Meals svoje miesto a pomôž ďalším deťom naplniť ich misku s jedlom. Pri pohári vína so susedom, alebo spolu s dalšími vo svojom okolí - radi Ti pomôžeme s realizovaním Tvojich nápadov.

Pochybnosť X:

Máte inú pochýbnosť?

Ďalšie mýty, alebo pochybnosti, na ktoré narazíme, doplníme...

Odpoveď :
Sme vďační všetkým, ktorí sa s nami neváhajú podeliť o najrôznejšie pochybnosti o zmysluplnosti projektu Mary´s Meals.

Kontaktujte nás s pochybnosťou na: info@marysmealsslovensko.sk alebo volajte 0951 126 267.

Ďakujeme!

Matka Tereza: “Ak nemôžeš nasýtiť sto ľudí, nasýť aspoň jedného”

Ešte váhate?

Buďte súčasťou jednoduchého projektu, ktorý bojuje s hladom vo svete. 15,60€ je cena jednej večere na Slovensku. Pre naše deti to je 1 rok jedného jedla denne. Vymeňte svoju jednu večeru za rok pomoci dieťaťu.

Chcem sa zapojiť Chcem viac info